Gistrup Beboerforening | Gistrup GBF
109
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-109,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Gistrup GBF

Beboerforeningen

Om Gistrup beboerforeningen

Gistrup Beboerforening arbejder for Gistrup som et godt og attraktivt sted at leve og bo. Foreningen varetager byens, områdets og medlemmernes interesser også overfor offentlige myndigheder m.v., tager initiativ til udvikling og til at løse opgaver af fælles interesse samt medvirker til at fremme sammenhold og kontakt mellem beboerne i Gistrup.

  • Gistrup Beboerforening er medlem af Gistrup Samråd
  • Gistrup Beboerforening er uafhængig og ikke-partipolitisk og uden anden indtægt end medlemmernes kontingent.
  • Alle med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup området kan optages som medlemmer i Gistrup Beboerforening.

Bestyrelse

helle2

Helle Madsen

Forkvinde
HeleneVoss

Helene Voss Klausholm

Bestyrelsesmedlem
SigneRamskov

Signe Ramskover

Bestyrelsesmedlem
GBF_Bjørn

Bjørn Skovhus

Kasserer

Bliv medlem

Hvordan (for)bliver du medlem af Gistrup Beboerforening?

Alle med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup kan optages som medlemmer af Gistrup Beboerforening.

Det årlige kontingent er 100,- kr.

Betal via Mobilpay nr 547382 (husk navn og mailadr.) eller

overfør 100,- kr.  til kontonummer 9226 4561811046 med oplysning om navn og adresse.

Har du spørgsmål vedr. betaling af kontingent, så kontakt formanden.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemskab er effektivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår. Kontingentet dækker en husstand.

 

Såfremt alle i en samlet bebyggelse (f.eks. et ejerlaug)  er medlemmer og indbetaler kontingentet samlet, nedsættes dette med en tredjedel.

Dit medlemskab er vigtigt fordi:

Du er med til at sikre en forening, der varetager dine og øvrige Gistrup-borgeres lokalinteresser – også via Gistrup Samråd

Du får indflydelse på hvilke projekter, Beboerforening og Samråd sætter i gang.

Beboerforeningen bidrager til udsmykning af Gistrup, julebelysning og flag.

Spørgsmål? Kontakt os:

Gistrup Beboerforeningens Vedtægter

Vedtægter for GISTRUP BEBOERFORENING
Seneste vers. vedtaget på generalforsamling  2019 – tekst i kursiv viser ændringer fra forrige sæt vedtægter.

§ 1. Foreningens navn er GISTRUP BEBOERFORENING. 

§ 2. Foreningen er upolitisk, har til formål, på åben og demokratisk vis, at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder m.v., at tage initiativ til løsning af opgaver af fælles interesse, at medvirke til at fremme sammenholdet og kontakten indbyrdes. 

Dette medfører at udarbejdelse af høringssvar med videre sker på en åben måde, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde, samt at de udarbejdede høringsvar er tilgængelige for alle medlemmer. Referater fra møder skal ligeledes være tilgængelige. 

§ 3. Som medlemmer kan optages alle med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup. 

§ 4. Medlemsskab er effektivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før et årsskifte. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Det gælder for et kalenderår og dækker en husstand. Såfremt alle i en samlet bebyggelse er medlemmer og indbetaler kontingent samlet, nedsætte dette med en tredjedel. 

§ 5. Regnskabet løber fra 1. Januar til 31. December. 

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes i inden udgangen af marts. Indkaldelse hertil skal ske med mindst  3 ugers varsel og annonceres på passende vis. Dagsordenen er som følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

4. Indkomne forslag Skal være formanden i hænde 2 uger før Generalforsamlingens afholdelse

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

7. Valg af revisor og suppleant. 

8. Eventuelt. 

Der føres protokol over generalforsamlingen. Denne underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Stemmeberettigede er een repræsentant for hvert medlemsskab, fra foregående kalenderår. Hvis eet medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver dette. 

§ 8. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der er valgt for 2 år. Generalforsamlingen beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. På hvert bestyrelsesmøde føres en protokol. I økonomisk henseende tegner formand og kasserer foreningen. 

§ 9. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

§ 10. Foreningen kan opløses med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst en måneds mellemrum. Foreningens eventuelle midler skal ved ophævelse anvendes efter den sidste generalforsamlings beslutning til opgaver, der er i overensstemmelse med foreningens formål.